กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศตพร ชัยสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตนากร เทศยรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนงคราญ ปิงยศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวณัฐชนันท์ นวลปาน