คณะผู้บริหาร

ดร.ปาลีรัฐ มานะเลิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุนทรี เกิดสิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจักรพันธ์ กันธวัง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา