คณะผู้บริหาร

นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา