นักการภารโรง

นายประเสริฐ อินทนาม
นักการภารโรง

นางอรุณี คุ้มครอง
นักการภารโรง