ข้อมูลครู
ข้อมูลครู
จำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 77 คน จำแนกเป็น
     ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน (ตามมาตรฐานต าแหน่ง 3 คน)
     สายงานการสอน 64 คน
     สายงานสนับสนุนการสอน 12 คน