ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ควรคิด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ธีรนิตยภาพ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๔
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย สุวรรณรัฐภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๙
ชื่อ-นามสกุล : นายประมุข ตันจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๔
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย อดิสุธาโภชน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๑
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ โกยกิจเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนทรี กาญจนะโนพินิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชัย วิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๗
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล เพาะผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปาลีรัฐ มานะเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน