กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายตะวัน หนูหลง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนรรณ์ทนัต วิเศษราษฎร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายนัฐวุฒิ เขียดนิล

นายธีระ ศรีกาญจน์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4