กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายไกรวุธ สงวนสินธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายนีระวัฒน์ โหระสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : Neerawat_58@outlook.com

นางสาวอุบลรัตน์ เช้าฉ้อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายอภิเดช มีแก้ว
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : bigibanez@gmail.com