กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศิริขวัญ มิ่งแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศศธร บุญลึก

นางสาวโสพิษ คงตุก

นางสาวนงนุช เมฆะมานัง

นางมณฑา เชื้อชายเลิศ
ครู คศ.1

นายวุฒิพันธุ์ พูลฺศิริ
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชนม์นิภา เนียมทรง