กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนงนุช เมฆะมานัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางมณฑา เชื้อชายเลิศ
ครู คศ.1
อีเมล์ : montha2099@gmail.com

นางสาวชนม์นิภา เนียมทรง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2