กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรุณี รุ่งสกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางคชษร พันรังสี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอารีรัตน์ อัมพันธ์

นางสาวรัตติยา บุญธรรม

นางสาวสนธยา ชุมดี

นายด๊ะลัน หลีวัง
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3