กิจกรรมการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ กับการเรียนการสอน
กิจกรรมการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ กับการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นอนุบาน ๑-๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กิจกรรมการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ กับการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นอนุบาน ๑-๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐