ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2559
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ครูที่ปรึกษา นางสาวณัฐชนันท์  นวลปาน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ครูที่ปรึกษา นางสุรีย์พร  สกุลสัน และ นายอภิเดช  มีแก้ว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ครูที่ปรึกษา นายวุฒิพันธุ์  พูลศิริ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ครูที่ปรึกษา นางสาวศิริขวัญ  มิ่งแก้ว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2ครูที่ปรึกษา นางสาวอรุณี  รุ่งสกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3ครูที่ปรึกษา นายสมศักดิ์ กันภัย/นายสัญญา โต๊ะสัน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4ครูที่ปรึกษา นางสาวพนิดา  ชุมดี และนายสัมพันธ์  ลงทอง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ครูที่ปรึกษา นายมูฮำมัด สาแม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2ครูที่ปรึกษา นางสาวอารีรัตน์  อัมพันธ์/นางสาวหนึ่งฤทัย  ปานมี