กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ และ ๖/๓
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

 
โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์(กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์) ปีการศึกษา ๒๕๖๐